Kategorie
Branże
Wyszukiwanie Szukaj wyszukiwanie zaawansowane
Regulamin konkursu

Jesteś w: www.grazka.pl / Konkurs / Regulamin konkursu

     

REGULAMIN III edycji konkursu dla projektantów
„Dodatkowy Projekt”


I. Organizator
1. Organizatorem III edycji konkursu „Dodatkowy projekt” jest K.P.S.H. GRAŻKA Zbigniew Kobalczyk, 91-421 Łódź ul. Kilińskiego 1/3


II. Miejsce organizacji

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


III. Czas trwania konkursu

3. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia ukazania się informacji na stronie internetowej K.P.S.H. GRAŻKA (www.grazka.pl) w 2010 roku do dnia rozstrzygnięcia konkursu to jest 15-12-2010 roku.IV. Cel konkursu

4. Celem konkursu jest wyłonienie projektów kreacji z najciekawszym i najwszechstronniejszym wykorzystaniem dodatków krawieckich w projekcie kreacji.

V. Uczestnicy
5. Konkurs ma formę otwartą i jest organizowany dla wszystkich projektujących kreacje mniej lub bardziej profesjonalnie.
6. W konkursie mogą wziąć udział bez względu na miejsce zamieszkania, obywatelstwo czy kraj pochodzenia, wszystkie osoby pełnoletnie lub małoletnie posiadające pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów).
7. Uczestnikiem konkursu stają się osoby, które prześlą w sposób i w terminie określonym w rozdziałach VI i VII niniejszego regulaminu projekt kreacji odpowiadający warunkom konkursu z opisem użytych materiałów i opisem jego konstrukcji.
8. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i zgłoszeniem prac konkursowych.
9. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.


VI. Warunki przyjęcia projektu kreacji do konkursu

10. Projekt kreacji powinien odpowiadać celowi konkursu.
11. Projekt kreacji może być wykonany dowolną techniką, w formacie A3 (29,7 x 42cm).
12. Projekty kreacji nie mogą zawierać logo, znaków i innych symboli wizualnych zastrzeżonych lub kojarzonych ze znanymi markami lub znakami towarowymi.
13. Projekty kreacji nie powinny zawierać elementów organicznych oraz substancji szybko psujących się (np. owoce, rośliny).
14. Na odwrocie każdego projektu kreacji powinny znajdować się następujące informacje:
- Tytuł / numer projektu
- Login podany przy rejestracji uczestnika w sklepie www.grazka.pl
15. Do wysłanych prac musi być dołączony wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.grazka.pl
16. Login autora projektu może znajdować się tylko na odwrotnej stronie projektu kreacji. Projekty kreacji, które będą podpisane loginem autora na przedniej części projektu nie będą brały udziału w konkursie.
17. O przyjęciu projektu kreacji do konkursu decyduje organizator.


VII. Sposób i termin nadsyłania projektów kreacji

18. Projekty kreacji można składać osobiście w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej. Termin nadsyłania prac upływa 30-11-2010 (decyduje data dotarcia prac na adres organizatora)
19. Projekty kreacji należy przesłać na adres siedziby organizatora:
K.P.S.H. GRAŻKA Zbigniew Kobalczyk
91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 1/3

lub składać osobiście w centrali firmy pod tym samym adresem z dopiskiem „Konkurs - Dodatkowy Projekt”
20. Projekty kreacji wysłane pocztą należy zabezpieczyć przed ewentualnym zniszczeniem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub utratę z uwagi na ich niewłaściwe zabezpieczenie. Uszkodzone, wymięte czy pogięte projekty kreacji nie będą brały udziału w konkursie.
21. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs nie więcej niż 3 pojedyncze projekty kreacji.


VIII. Kryteria oceny prac

22. Oceny przedstawionych projektów kreacji, przyznania nagród i wyróżnień dokona Komisja Konkursowa (Jury) powołana przez organizatora.
23. Komisja Konkursowa ocenia i rozpatruje zgłoszone prace na podstawie następujących kryteriów:
a) kryteria formalne
- zgłoszenie projektu jest terminowe, kompletne i podpisane loginem przez uczestnika,
- projekt złożony jest w oryginale w jednym egzemplarzu,
- uczestnik spełnia kryteria kwalifikacji, określone w rozdziale V niniejszego regulaminu,
- projekt kreacji odpowiada celowi konkursu,
b) kryteria merytoryczne
- wartość użytkowa projektu – praktyczne wykorzystanie,
- pozytywny wpływ projektu na kreowanie wizerunku firmy organizatora,
- wszechstronność i pomysłowość wykorzystania dodatków krawieckich,
- innowacyjność i jakość wykonania i zastosowanych surowców, dodatków.

IX. Komisja konkursowa
24. W skład Komisji Konkursowej wchodzą Przewodniczący i od 3 do 4 członków.
25. Komisja Konkursowa powoływana jest przez organizatora.
26. Kadencja Komisji Konkursowej trwa od momentu jej powołania do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
27. Decyzja Komisji Konkursowej o wyborze zwycięzcy zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W przypadku równości głosów za projektem, głos decydujący ma Przewodniczący Komisji Konkursowej. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i prawnie wiążący, nie przysługuje od niego odwołanie


X. Nagrody

28. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie do końca listopada 2010 roku. Informacja o zwycięzcy zostanie ogłoszona i zamieszczona na stronie www.grazka.pl w terminie do dnia 4-12-2010 roku.
29. Zwycięzca konkursu otrzyma jednorazową nagrodę w wysokości 1000 zł (netto) + 1000 zł brutto na zakupy w sklepie www.grazka.pl; zdobywca 2 nagrody otrzyma 500 zł (netto) + 1000 zł brutto na zakupy w sklepie www.grazka.pl a zdobywca 3 nagrody otrzyma 500 zł brutto na zakupy w sklepie www.grazka.pl
30. Oprócz nagród regulaminowych mogą zostać przyznane także nagrody przez partnerów konkursu (informacje o partnerach i nagrodach przez nich przyznawanych będą się sukcesywnie pojawiać na stronie www.grazka.pl).
31. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.
32. Nie jest możliwe odstąpienia prawa do nagrody osobom trzecim ani zamiany nagrody na inną.
33. Nagroda wypłacona zostanie nie później niż w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu, w sposób uzgodniony z laureatem.
34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie (niewypłacenie) laureatowi nagrody spowodowane niepodaniem aktualnych danych adresowych lub błędnym ich podaniem a także niepoinformowaniem o zmianie podanych wcześniej danych osobowych i informacji adresowych uniemożliwiających odszukanie laureata.


XI. Postanowienia końcowe

35. Zgłoszenie do konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora wyłącznie dla celów związanych z konkursem w tym opublikowanie jego imienia i nazwiska, a także umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych K.P.S.H. GRAŻKA Zbigniew Kobalczyk (z zachowaniem prawa autora do wglądu do własnych danych i ich poprawiania).
36. Zgłoszenie przez każdego z uczestników do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego następującego oświadczenia: Oświadczam, iż zgłoszony przeze mnie projekt kreacji do III edycji konkursu „Dodatkowy Projekt” organizowanego przez K.P.S.H. GRAŻKA Zbigniew Kobalczyk jest tylko i wyłącznie mojego autorstwa. Jako jej jedynemu autorowi przysługują mi do niej pełne uprawnienia w zakresie osobistych i majątkowych praw autorskich. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia nie przeniosłem na inny podmiot w/w praw autorskich ani w całości ani w części. Oświadczam również, że nie dokonam przeniesienia w/w praw w jakiejkolwiek części w przyszłości do czasu rozstrzygnięcia niniejszego konkursu. Oświadczam, iż w razie zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do organizatora w/w konkursu w związku z naruszeniem ich praw autorskich, skutkującego poniesieniem przez organizatora jakichkolwiek kosztów – zobowiązuje się do ich pokrycia w przypadku, gdy koszty te okażą się uzasadnione.
37. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych prac na internetowej stronie www.grazka.pl oraz przy okazji wszelkich akcji promocyjnych związanych z przyszłymi edycjami konkursu a także przy wszelkich akcjach promocyjno marketingowych firmy GRAŻKA, na co autor wyraża zgodę przez akceptację niniejszego regulaminu.
38. Projekty kreacji zgłoszone na konkurs, które zostały nagrodzone, wyróżnienie lub zostały zakwalifikowane do wystawy przechodzą na własność organizatora i nie są odsyłane. Pozostałe prace zostaną odesłane tylko na prośbę autora i na jego koszt w terminie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia wyników przez organizatora i na wyraźną prośbę uczestnika.
39. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu konkursu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
40. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
41. Niniejszy regulamin jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w konkursie oraz zasad przyznawania nagród.
42. Na wszelki pytania odpowie komisarz konkursu Jakub Kobalczyk tel. 042 66 31 363, lub +48 501-206-800, e-mail:

Formularz konkursowy do pobrania w pliku pdf, który otworzysz przy pomocy Adobe Reader.
W celu pobrania pliku wystarczy wskazać kursorem na grafikę poniżej i po kliknięciu prawego przycisku myszki wybrać z menu 'Zapisz element docelowy jako...'

Regulamin-konkurs-DP2010.pdf